Regulamin

REGULAMIN HOTELU

 1. Właścicielem i prowadzącym stronę internetową Hotelu Osjann (zwanym dalej „Hotelem”), dostępną pod adresem: www.hotelosjann.pl, jest Dariusz Osiak, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Osiak BROWAR OSJANN, z siedzibą w Białej Podlaskiej, adres: ul. Janowska 11BC, 21-500 Biała Podlaska, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, NIP: 5370005877, REGON: 030105690.

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady dokonywania rezerwacji pobytu w Hotelu poprzez stronę internetową hotelosjann.pl, zasady korzystania z usług oferowanych przez Hotel, odpowiedzialność Hotelu i Gości oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

 

 1. Goście mają możliwość kontaktu z Hotelem pod adresem internetowym: www.hotelosjann.pl lub poprzez kontakt telefoniczny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:30 – 22:00 pod numerem telefonu: 83 343-31-81

 

 1. Administratorem danych jest Dariusz Osiak, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Osiak BROWAR OSJANN, z siedzibą w Białej Podlaskiej, adres: ul. Janowska 11BC, 21-500 Biała Podlaska, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, NIP: 5370005877, REGON: 030105690.
 • 1 Definicje

„Gość” – podmiot, zawierający Umowę rezerwacji Pokoju hotelowego w Hotelu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

„Użytkownik” – Gość lub inny podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Hotelu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem strony internetowej Hotelu,

„Kodeks Cywilny” – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

„Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

„Przedsiębiorca” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin.

„Strona” lub „Strona internetowa Hotelu”– należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem www.hotelosjann.pl

„Właściciel” –  Dariusz Osiak, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Osiak BROWAR OSJANN, z siedzibą w Białej Podlaskiej, adres: ul. Janowska 11BC, 21-500 Biała Podlaska, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, NIP: 5370005877, REGON: 030105690.

„Dane kontaktowe” – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się z Hotelem: adres e-mail: rezerwacja@osjann.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:30 – 22:00 pod numerem telefonu: +48 83 343-31-81.

 

„Pokój” – pomieszczenie mieszkalne w Hotelu, przeznaczone do użytku Gości.

„Umowa rezerwacji Pokoju” – umowa rezerwacji Pokoju hotelowego zawarta pomiędzy Hotelem a Gościem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa rezerwacji Pokoju jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji rezerwacji przez Hotel na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

„Newsletter”

 • 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Strony
 1. Dostęp do Regulaminu każdy Użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez odnośnik „Regulamin” umieszczony na Stronie.
 2. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Hotel, w tym zawarcia Umowy rezerwacji Pokoju hotelowego i świadczenia innych usług elektronicznych, to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail; (3) standardowa przeglądarka internetowa.
 3. Nie jest dopuszczalne:
 4. korzystanie ze Strony w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes Hotelu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,
 5. dostarczanie na Stronę treści bezprawnych,
 6. korzystanie ze Strony w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników;
 7. umieszczanie w ramach Strony niezamówionej informacji handlowej, oraz
 8. korzystanie z treści umieszczonych na Stronie do innego użytku niż użytek własny.
 • 3 Zasady zawierania Umowy rezerwacji Pokoju
 1. Rezerwacji Pokoju w Hotelu można dokonać:
  1. poprzez stronę internetową, znajdującą się pod adresem: www.hotelosjann.pl;
  2. poprzez wiadomość e-mail na adres: rezerwacja@osjann.pl;
  3. telefonicznie, pod numerem: 83 343-31-81;
  4. osobiście w Hotelu Osjann.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania rezerwacji w sposób określony w § 3 ust. 1 lit. a tj. poprzez stronę internetową, znajdującą się pod adresem: hotelosjann.pl.
 3. Użytkownik może dokonywać rezerwacji Pokojów za pośrednictwem Strony internetowej Hotelu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. W celu dokonania rezerwacji Pokoju należy dokonać wyboru Pokoju (pokój 1-osobowy, 2-osobowy lub 3-osobowy). Po dokonaniu wyboru Użytkownik klika przycisk z napisem „Zarezerwuj teraz”. Następnie Użytkownik wybiera termin pobytu, a także wskazuje ilość osób dorosłych oraz dzieci. W tym momencie Użytkownik ma również możliwość wyboru dodatkowych odpłatnych udogodnień takich jak łóżeczko dziecięce lub bezpłatne odwołanie rezerwacji. Użytkownik wybiera sposób płatności, a następnie ponownie klika przycisk z napisem „Zarezerwuj teraz”. Użytkownik w kolejnych krokach podaje swoje dane takie jak: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, a także jest informowany o łącznej cenie za rezerwację Pokoju, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść.
 5. Następnie, Klient dokonuje rezerwacji Pokoju wybierając opcję „Kupuję i płacę”.
 6. Warunkiem dokonania rezerwacji Pokoju jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rezerwacji.
 7. Informacje podane przez Użytkownika w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Hotel zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku, gdy podane dane są niedokładne. Przed odmową przyjęcia rezerwacji Hotel podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia niezbędnych danych.
 8. Do momentu zatwierdzenia wyboru rezerwacji Pokoju przyciskiem „Kupuję i płacę”, Użytkownik ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji rezerwacji, jak i podanych danych teleadresowych.
 9. Dokonanie przez Użytkownika rezerwacji Pokoju stanowi ofertę Użytkownika złożoną Hotelowi do zawarcia Umowy rezerwacji Pokoju hotelowego.
 10. Po dokonaniu rezerwacji Pokoju, Hotel przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jej dokonania. 
 11. Zawarcie Umowy rezerwacji Pokoju hotelowego pomiędzy Hotelem a Użytkownikiem następuje wraz z otrzymaniem przez Użytkownika informacji o przyjęciu rezerwacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy rezerwacji Pokoju hotelowego zawartej na podstawie Regulaminu. 
 12. W wypadku braku dostępnych pokoi, osoby zainteresowane Rezerwacją Pokoju będą informowani o wolnych miejscach, gdy tylko pokoje zostaną zwolnione. Informacje o wolnych pokojach osoby zainteresowane będą otrzymywać w wiadomościach e-mail lub telefonicznie.
 • 4 Doba Hotelowa
 1. Pokoje w Hotelu wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 i trwa do godziny 11.00 następnego dnia.
 3. W wypadku nieokreślenia przez Gościa czasu pobytu, Hotel przyjmuje, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w Hotelu. Gość powinien zgłosić chęć przedłużenia pobytu najpóźniej do godz. 9.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego pobytu. Hotel może odmówić przedłużenia pobytu, jeżeli w danym terminie nie dysponuje wolnymi Pokojami. W przypadku przedłużenia pobytu zostanie naliczona taka sama opłata za dobę hotelową jak w dokonanej przez Gościa rezerwacji, chyba, że od czasu dokonania rezerwacji cena za dobę hotelową została podwyższona lub przedłużenie pobytu dotyczy innego Pokoju niż pierwotnie zarezerwowany, którego cena za dobę hotelową jest wyższa od pokoju pierwotnie zarezerwowanego.
 5. Podczas zameldowania w Hotelu Gość zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający jego tożsamość np. paszport lub dowód osobisty.
 • 5 Anulowanie i zmiany rezerwacji
 1. W celu anulowania dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z Hotelem pod numerem tel.: +48 +48 83 343-31-81.
 2. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki oferty, na podstawie której jest dokonywana rezerwacja.
 3. W przypadku wyraźnego zastrzeżenia w ofercie możliwości bezpłatnego anulowania rezerwacji lub zmiany rezerwacji, taka anulacja lub zmiana rezerwacji możliwa jest do godziny 14:00 w dniu przyjazdu. Jeżeli anulowanie lub zmiana rezerwacji nastąpi po ww. godzinie, hotel obciąży Gościa w wysokości 100% opłaty za pierwszą dobę.
 4. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Gościowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności w terminie 7 dni.
 5. W wypadku opuszczenia przez Gościa Hotelu w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie rezerwacji Pokoju, Gościowi przysługuje zwrot różnicy w kosztach za usługę niezrealizowaną, z zastrzeżeniem, że Hotel uprawniony jest zatrzymać kwotę odpowiadającą faktycznie poniesionym przez niego kosztom wynikającym z rezerwacji Pokoju.

 

 • 6 Ceny i Płatności
  1. Ceny za rezerwację Pokoju podawane na Stronie w złotych polskich są cenami brutto i zawierają podatek VAT. 
  2. Cena rezerwacji Pokoju podana na Stronie jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Gościa wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji Pokoju, wskazanego w § 3 ust. 10. Cena ta nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych na Stronie internetowej Hotelu zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych.
  3. Gość płaci cenę za rezerwację Pokoju wedle swego wyboru:
 1. przelewem bankowym na podany poniżej rachunek bankowy Właściciela:

 

Bank Spółdzielczy

64 8025 0007 0018 9444 3000 0010

 

 1. przelewem bankowym lub kartą płatniczą za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym:
 • Tpay, obsługiwanym przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A., z siedzibą w Poznaniu, adres: Plac Andersa 3, 61-894 Poznań;

 

 

 1. gotówką podczas zameldowania w recepcji Hotelu pod adresem: plac Wolności 15, 21-500 Biała Podlaska.
 1. W przypadku wyboru przez Gościa sposobu płatności określonego w ust. 3a., brak otrzymania płatności na rachunek Hotelu w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Hotel terminie, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy przez Hotel. 
 2. W przypadku wyboru przez Gościa sposobu płatności określonego w ust. 3b., niniejszego paragrafu, brak otrzymania płatności na rachunek Hotelu w terminie 1 dzień roboczych od daty zawarcia Umowy, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Hotelu terminie, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy przez Hotel.
 3. W przypadku wyboru sposobu płatności określonego w ust. 3c., Gość ma obowiązek uregulować cenę wynikającą z Umowy rezerwacji Pokoju w momencie zameldowania w Hotelu, a wszelkie dodatkowe należności wynikające z pobytu najpóźniej w dniu wyjazdu z Hotelu.
 • 7 Usługi Hotelu
 1. Hotel świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń Goście proszeni są zgłaszać je w recepcji.
 2. Hotel zobowiązany jest do świadczenia usług w taki sposób, aby zapewnić Gościom bezpieczny i nieskrępowany wypoczynek, profesjonalną obsługę, usługę sprzątania pokoi, oraz odpowiednią obsługę techniczną w wypadku nastąpienia usterek wszelkiego rodzaju.
 3. Hotel świadczy także dwa rodzaje usług dodatkowych: płatne i bezpłatne.
 4. Do usług i udogodnień płatnych należą:
 • Pralnia i prasowalnia,
 • Wypożyczalnia rowerów,
 • Usługa budzenia,
 • Parking po wymeldowaniu
 • Łóżko dziecięce,
 • Śniadania
 • Bezpłatne odwołanie rezerwacji
 1. Do usług i udogodnień bezpłatnych należą:
 • Przechowywanie rzeczy wartościowych w depozycie hotelowym w recepcji głównej,
 • Przechowywanie bagaży Gości zameldowanych w Hotelu,
 • Udzielanie informacji turystycznych,
 • WiFi,
 • Parking na czas pobytu,
 • Klimatyzacja,
 • Łazienka w pokoju,
 • Przybory higieniczne,
 • Prywatny sejf,
 • TV,
 • Żelazko i suszarka,
 •  
 • 8 Odpowiedzialność Hotelu

 

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 2. Hotel jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa, chyba że szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo, że powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.
 3. Rzeczą wniesioną jest rzecz, która w czasie korzystania przez Gościa z usług Hotelu znajduje się w Hotelu, a została powierzona Hotelowi lub osobie w nim zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym.
 4. Rzeczą wniesioną jest również rzecz, która w krótkim, zwyczajowo przyjętym okresie poprzedzającym lub następującym po tym, kiedy Gość korzystał z usług Hotelu, została powierzona Hotelowi lub osobie w nim zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym.
 5. Gość Hotelu powinien niezwłocznie zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody po jej stwierdzeniu.
 6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza  terenem Hotelu, a także za zwierzęta.
 8. Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do Hotelu przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym Gość dowiedział się o szkodzie, a w każdym razie z upływem roku od dnia, w którym Gość przestał korzystać z usług Hotelu.
 9. Zakres obowiązku naprawienia szkody przez Hotel w wypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych ogranicza się, względem Gościa do wysokości stokrotnej należności za dostarczony mu Pokój, liczonej za jedną dobę. Jednakże odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności.
 10. Ograniczenia obowiązku naprawienia szkody nie dotyczą wypadku, gdy Hotel przyjął rzeczy na przechowanie albo odmówił ich przyjęcia na przechowanie, mimo że obowiązany był je przyjąć, jak również wypadku, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Hotelu lub osoby w nim zatrudnionej.
 11. Hotel jest obowiązany przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną. Hotel może jednak odmówić przyjęcia tych rzeczy wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.

 

 • 9 Odpowiedzialność Gości

 

 1. Opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez ich podopiecznych. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod opieką swoich opiekunów prawnych.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go gości.
 3. Hotel ma prawo obciążyć kartę kredytową Gościa za wyrządzone szkody, stwierdzone także po jego wyjeździe, a w przypadku braku odpowiednich danych, ma prawo wystąpić o odszkodowanie.
 4. Gość opuszczający Pokój, z powodów bezpieczeństwa obowiązany jest każdorazowo wyłączyć wszelkie urządzenia i wyposażenie Pokoju, a klucz oddać pracownikowi recepcji.
 5. Dla zabezpieczenia należności za rezerwację Pokoju, utrzymanie i usługi dostarczone Gościom, jak również dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot poniesionych wydatków, Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych. Prawo to podlega przepisom o ustawowym prawie zastawu wynajmującego.
 6. Gość nie może przekazywać Pokoju osobom trzecim, nawet w wypadku, gdy nie upłynął okres, za który uiścił on należną opłatę za pobyt.
 •  
 1. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa w wypadku, gdy ten podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelu, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub innych Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu albo w inny sposób przyczynił się do zakłócenia spokoju pobytu pozostałych Gościu lub funkcjonowania Hotelu.

 

 • 10 Zwrot rzeczy pozostawionych
 1. W przypadku pozostawienia przez Gościa jakichkolwiek przedmiotów na terenie Hotelu zastosowanie znajdują przepisy ustawy o rzeczach znalezionych (U. 2019 poz. 908).
 2. W sytuacji opisanej powyżej Hotel skontaktuje się z Gościem (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty) w celu powiadomienia o pozostawieniu przedmiotu i ustalenia dogodnego dla Gościa sposobu jego odebrania.
 • 11 Cisza nocna
 1. W Hotelu obowiązuje Cisza nocna w godzinach od 22:00 do 8:00  dnia następnego.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócano ono spokojnego pobytu innych Gości.
 • 12 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Hotelu powinny być kierowane do Hotelu na adres: rezerwacja@osjann.pl.
 2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację oraz dokładny opis problemu.
 3. Gość otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania na podany adres e-mail.
 • 13 Warunki zawierania i rozwiązania Umowy
 1. Wszelkie warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług hotelowych przez Hotel określone są wyczerpująco w niniejszym Regulaminie.
 2. Gościom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji Pokoju, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 • 14 Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Gości są przetwarzane przez Właściciela jako administratora danych osobowych.
 2. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
 3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Gości zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Hotelu pod zakładką „Polityka Prywatności”.
 • 15 Postanowienia dodatkowe
 1. Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gościom zabrania się stosować ognia otwartego na terenie Hotelu, tj. świeczek, grzałek, żelazek elektrycznych oraz innych urządzeń niestanowiących wyposażenia Hotelu.
 2. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony  kosztami odświeżenia pokoju. 
 3. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie zobowiązany niezwłocznie opuścić Hotel. W takim przypadku Gość uprawniony jest do zwrotu różnicy w kosztach za usługę niezrealizowaną, z zastrzeżeniem, że Hotel uprawniony jest zatrzymać kwotę odpowiadającą faktycznie poniesionym przez niego kosztom wynikającym z rezerwacji Pokoju.
 4. Po zakończonym pobycie w Hotelu na internetową skrzynkę Gości przesyłane będą wiadomości z prośbą o ocenę Hotelu oraz wypełnienie ankiety.
 5. Gościom zabrania się dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych lub w ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich  funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 • 16 Inne usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Hotel świadczy również nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi na rzecz Użytkowników:
 2. usługę Newsletter;
 •  
 1. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Użytkownika poprzez podanie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie internetowej Hotelu oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Hotel na adres e-mail podany przez Użytkownika (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera). 
 2. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Gościa w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Hotelu wykorzystując dane kontaktowe, a także poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Wypisz się z Newslettera” na stronie internetowej Hotelu. 
 3. Usługa powiadamiania o dostępności Pokoju w danym terminie świadczona jest drogą telefoniczną lub mailową i jest dostępna po przesłaniu przez Gościa zapytania do Hotelu.
 4. Użytkownik uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Hotel usług wskazanych w ust. 1. W takim wypadku umowa o świadczenie usługi Newslettera rozwiązuje się, a Hotel ma 14 dni na usunięcie danych Użytkownika z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na Stronie internetowej Hotelu pod zakładką „Polityka Prywatności”.
 • 17 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia [DATA].
 2. Umowy zawierane przez Hotel zawierane są w języku polskim.
 3. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie Umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Gościom będącymi Konsumentami przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji: 
  1. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823 ze zm.), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;
  2. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
  3. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów;
  4. rozwiązaniu sporu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonania rezerwacji Pokoju w Hotelu. Hotel umożliwia Gościom zapoznanie się z Regulaminem przy dokonywaniu rezerwacji Pokoju za pośrednictwem Strony. Wszystkie rezerwacje przyjęte przez Hotel przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonywania rezerwacji przez Gościa.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.